નેળનાં ગાડાં નેળમાં ન રહે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નેળનાં ગાડાં નેળમાં ન રહે

  • 1

    ગમે તેવી મુશ્કેલીનોય ઉકેલ તો હોય જ.

  • 2

    હૂકાની નળી.