નવાણુનો ધક્કો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવાણુનો ધક્કો

  • 1

    ભારે ખોટ; પૂરી પાયમાલી.