નાકમાં ઊંટ હીંડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નાકમાં ઊંટ હીંડવાં

  • 1

    ખૂબ ગર્વ હોવો.