ગુજરાતી

માં નામું લખવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નામું લખવું1નામે લખવું2નામે લખવું3

નામું લખવું1

  • 1

    જમેઉધારનો હિસાબ લખવો.

ગુજરાતી

માં નામું લખવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નામું લખવું1નામે લખવું2નામે લખવું3

નામે લખવું2

  • 1

    હિસાબમાં (-ના) નામ ઉપર રકમ માંડવી; -ની પાસેથી તેટલી રકમ લેવી બાકી છે એમ નોંધવું.

ગુજરાતી

માં નામું લખવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નામું લખવું1નામે લખવું2નામે લખવું3

નામે લખવું3

  • 1

    -ને ખાતે માંડવું.