ગુજરાતી માં નોખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

નોખ1નોખ2

નોખું1

વિશેષણ

 • 1

  જુદું; અલગ.

મૂળ

दे. णोक्ख

ગુજરાતી માં નોખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

નોખ1નોખ2

નોખ2

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

 • 1

  અણી; છેડો.

 • 2

  ટેક; વટ; વક્કર.

 • 3

  છટા; શોભા.

 • 4

  ઘાટ; મોખરો; મુખવટો.

ગુજરાતી માં નોખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

નોખ1નોખ2

નોખ

વિશેષણ

 • 1

  અનોખું; સુંદર.

મૂળ

दे. णोक्ख