ગુજરાતી

માં પંકજચક્ષની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પંકજચક્ષ1પંકજચક્ષુ2

પંકજચક્ષ1

વિશેષણ

  • 1

    કમળ જેવી આંખોવાળું.

ગુજરાતી

માં પંકજચક્ષની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પંકજચક્ષ1પંકજચક્ષુ2

પંકજચક્ષુ2

વિશેષણ

  • 1

    કમળ જેવી આંખોવાળું.