ગુજરાતી

માં પગની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પગ1પૂગ2પંગુ3

પગ1

પુંલિંગ

 • 1

  પ્રાણીનો ચાલવાનો અવયવ (તે આખો કે માત્ર ચાપવું યા ઘૂંટણ નીચેનો ભાગ પણ 'પગ' કહેવાય છે.).

 • 2

  લાક્ષણિક અવરજવર.

 • 3

  મૂળ.

 • 4

  સ્થાન કે સ્થિતિનો આધાર.

મૂળ

दे. पगय=પગ

ગુજરાતી

માં પગની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પગ1પૂગ2પંગુ3

પૂગ2

પુંલિંગ

 • 1

  સમૂહ; ઢગલો.

 • 2

  મંડળ.

 • 3

  સોપારી કે તેનું ઝાડ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં પગની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પગ1પૂગ2પંગુ3

પંગુ3

વિશેષણ

 • 1

  પાંગળું.

મૂળ

सं.