પગ કહ્યું કરતા નથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પગ કહ્યું કરતા નથી

  • 1

    અતિશય થાક લાગ્યો છે; આગળ જરા પણ વધી શકાય તેમ નથી.