ગુજરાતી

માં પંચ બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પંચ બેસવું1પંચ બેસવું2

પંચ બેસવું1

  • 1

    પંચની સભા મળવી.

ગુજરાતી

માં પંચ બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પંચ બેસવું1પંચ બેસવું2

પંચ બેસવું2

  • 1

    પાંચ નક્ષત્રો કે દિવસોનો સંજોગ આવવો; અડચણ આવવી.