પૂંછડે ભમરો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂંછડે ભમરો હોવો

  • 1

    એક ઠેકાણે બેઠા વિના ફર્યા કરવું.