પંજો દેખાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંજો દેખાડવો

  • 1

    પંજો ખેંચી કાઢવાની તૈયારી બતાવવી.