પેટની સગાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટની સગાઈ

  • 1

    પેટ ભરવા પૂરતી સગાઈ.

  • 2

    માબાપ અને બાળક વચ્ચેની સગાઈ.