પેટમાં કરમિયા આરડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં કરમિયા આરડવા

  • 1

    ખૂબ ભૂખ લાગવી.

  • 2

    પેટમાં કરમિયા બોલે ને લેખામાં ન લેવાય તેવું.