પેટમાં બિલાડાં આળોટવાં કે બોલવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેટમાં બિલાડાં આળોટવાં કે બોલવાં

  • 1

    કકડીને ભૂખ લાગવી.