ગુજરાતી

માં પેટ પડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પેટ પડવું1પેટે પડવું2

પેટ પડવું1

  • 1

    પેટે જન્મવું-અવતરવું.

ગુજરાતી

માં પેટ પડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પેટ પડવું1પેટે પડવું2

પેટે પડવું2

  • 1

    જન્મવું.