ગુજરાતી

માં પઠેની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પઠે1પૂઠ2પૂઠું3પૂઠે4પેઠ5પેઠું6પેઠે7પેંઠ8

પઠે1

ક્રિયાવિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો પેઠે; રીતે; માફક.

ગુજરાતી

માં પઠેની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પઠે1પૂઠ2પૂઠું3પૂઠે4પેઠ5પેઠું6પેઠે7પેંઠ8

પૂઠ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પૂંઠ; શરીરનો પાછલો ભાગ.

 • 2

  થાપો.

 • 3

  લાક્ષણિક કેડો; પીછો.

મૂળ

सं. पृष्ठ; प्रा. पुट्ठ

ગુજરાતી

માં પઠેની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પઠે1પૂઠ2પૂઠું3પૂઠે4પેઠ5પેઠું6પેઠે7પેંઠ8

પૂઠું3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કઠોળ ઉપરનું છોડું.

 • 2

  ચોપડીનું ઢાંકણ.

 • 3

  થાપો.

 • 4

  મૂળનું બંધારણ કે તેની મજબૂતી (શરીરનું).

ગુજરાતી

માં પઠેની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પઠે1પૂઠ2પૂઠું3પૂઠે4પેઠ5પેઠું6પેઠે7પેંઠ8

પૂઠે4

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  પાછળ.

ગુજરાતી

માં પઠેની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પઠે1પૂઠ2પૂઠું3પૂઠે4પેઠ5પેઠું6પેઠે7પેંઠ8

પેઠ5

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  રીતે; માફક.

મૂળ

सं. पीठिकया

ગુજરાતી

માં પઠેની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પઠે1પૂઠ2પૂઠું3પૂઠે4પેઠ5પેઠું6પેઠે7પેંઠ8

પેઠું6

વિશેષણ

 • 1

  પેઠેલું ('પેસવું'નું ભૂ.કૃ.).

મૂળ

सं. प्रविष्ट, प्रा. पइट्ठ

ગુજરાતી

માં પઠેની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પઠે1પૂઠ2પૂઠું3પૂઠે4પેઠ5પેઠું6પેઠે7પેંઠ8

પેઠે7

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  રીતે; માફક.

મૂળ

सं. पीठिकया

ગુજરાતી

માં પઠેની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પઠે1પૂઠ2પૂઠું3પૂઠે4પેઠ5પેઠું6પેઠે7પેંઠ8

પેંઠ8

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  હૂંડી ગેરવલ્લે પડ્યાથી બીજી વાર લખી આપવામાં આવે છે તે.