ગુજરાતી

માં પૂઠે લાગવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પૂઠે લાગવું1પૂઠે લાગવું2

પૂઠે લાગવું1

 • 1

  -ની પાછળ પડવું (હેરાન કરવા).

 • 2

  -ને વળગવું.

ગુજરાતી

માં પૂઠે લાગવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પૂઠે લાગવું1પૂઠે લાગવું2

પૂઠે લાગવું2

 • 1

  કેડો લેવો.

 • 2

  ચીડવવું; પજવવું.

 • 3

  ખોદણી કર્યા કરવી.