પડતી રાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પડતી રાત

  • 1

    પાછલી રાત.