પ્રભુના ઘરનું તેડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રભુના ઘરનું તેડું

  • 1

    મોત આવવું તે.