પૂળો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂળો મૂકવો

  • 1

    બાળવું; સળગાવી મૂકવું; નાશ કરવો.

  • 2

    છાલ છોડવો; બાજુએ મૂકવું.