પૈસાની છૂટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસાની છૂટ

  • 1

    વાપર માટે ઘણા પૈસા હોવા.