પહેલા નંબરનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહેલા નંબરનું

  • 1

    શ્રેષ્ઠ પંક્તિનું.