પહોંચેલી બુટ્ટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહોંચેલી બુટ્ટી

  • 1

    ઘણું પક્કું માણસ.