ગુજરાતી

માં પહોચેલી માયાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પહોચેલી માયા1પહોંચેલી માયા2પહોંચેલી માયા3

પહોચેલી માયા1

  • 1

    ઘણું પક્કું માણસ.

ગુજરાતી

માં પહોચેલી માયાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પહોચેલી માયા1પહોંચેલી માયા2પહોંચેલી માયા3

પહોંચેલી માયા2

  • 1

    હોશિયાર-કોઈથી ન છેતરાય તેવું માણસ.

ગુજરાતી

માં પહોચેલી માયાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પહોચેલી માયા1પહોંચેલી માયા2પહોંચેલી માયા3

પહોંચેલી માયા3

  • 1

    ઘણું પક્કું માણસ.