પહોચેલી માયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહોચેલી માયા

  • 1

    ઘણું પક્કું માણસ.

પહોંચેલી માયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહોંચેલી માયા

  • 1

    હોશિયાર-કોઈથી ન છેતરાય તેવું માણસ.

પહોંચેલી માયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહોંચેલી માયા

  • 1

    ઘણું પક્કું માણસ.