ગુજરાતી

માં પહોંચેલી માયાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પહોંચેલી માયા1પહોંચેલી માયા2

પહોચેલી માયા1

  • 1

    ઘણું પક્કું માણસ.

ગુજરાતી

માં પહોંચેલી માયાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પહોંચેલી માયા1પહોંચેલી માયા2

પહોંચેલી માયા2

  • 1

    હોશિયાર-કોઈથી ન છેતરાય તેવું માણસ.

ગુજરાતી

માં પહોંચેલી માયાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પહોંચેલી માયા1પહોંચેલી માયા2

પહોંચેલી માયા

  • 1

    ઘણું પક્કું માણસ.