પાકે ઘડે કાંઠલા ચડાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાકે ઘડે કાંઠલા ચડાવવા

  • 1

    ન બને એવી-મિથ્યા મહેનત કરવી.