પાઘડી બળ્યો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાઘડી બળ્યો

  • 1

    પાંઘડી રંગ્યો; 'મૂઓ' , 'ફાટી મૂઓ' જેવી ગાળ.