પાઘડી બે હાથે ઝાલીને હીંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાઘડી બે હાથે ઝાલીને હીંડવું

  • 1

    સંભાળીને, સાવધાનીથી ચાલવું.