ગુજરાતી

માં પાછું વળવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાછું વળવું1પાછું વળવું2

પાછું વળવું1

 • 1

  બગડી જવું; ઊતરી જવું.

 • 2

  ઊલટી થવી.

 • 3

  મરણ પામવું.

ગુજરાતી

માં પાછું વળવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાછું વળવું1પાછું વળવું2

પાછું વળવું2

 • 1

  પાછા ફરવું.

 • 2

  ઊલટી થવી.

 • 3

  ઊતરી જવું; સ્વાદ બગડવો.