પાટિયાં માંજવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટિયાં માંજવાં

  • 1

    જમવાનાં વાસણકૂસણ સાફ કરવાં.

  • 2

    ખાઈ-પી એઠવાડ કાઢી નિરાંત ધરવી.