પાણીથી પાતળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણીથી પાતળું

  • 1

    અત્યંત ભોંઠું.

  • 2

    અત્યંત કરકસરિયું.