પાપનું પોટલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાપનું પોટલું

  • 1

    ઘણાં પાપનો સંગ્રહ (જેનું ફળ પછી ભોગવવાનું છે.).