ગુજરાતી

માં પાય લાગવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાય લાગવું1પાયે લાગવું2

પાય લાગવું1

 • 1

  વંદન નમસ્કાર કરવાં.

 • 2

  માફી માગવી.

ગુજરાતી

માં પાય લાગવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાય લાગવું1પાયે લાગવું2

પાયે લાગવું2

 • 1

  વંદન નમસ્કાર કરવાં.

 • 2

  માફી માગવી.