પાંસળી ઠેકાણે ન હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંસળી ઠેકાણે ન હોવી

  • 1

    ચસકેલા હોવું.