પિછોડીમાં પથરો લઈને કૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિછોડીમાં પથરો લઈને કૂટવું

  • 1

    મુદ્દો મૂકી ગમે તેમ બોલવું.