પીંખી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીંખી નાખવું

  • 1

    ફાડી-ચીરી-ટૂંપીને છૂટેછૂટું કરી દેવું.

  • 2

    મહેણાં-ટોણાંથી કાયર કરી દેવું.