પીછાંનો કાગડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીછાંનો કાગડો

  • 1

    રજનું ગજ કરવું.