પોચકાં નાખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોચકાં નાખવાં

  • 1

    છાણના પોદળા નાખવા.

  • 2

    બી જવું; ગભરાઈ જવું.