ગુજરાતી માં પ્રવાળીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પ્રવાળી1પ્રવાળી2

પરવાળી1

વિશેષણ

 • 1

  પરવાળાનું કે તેના જેવું.

ગુજરાતી માં પ્રવાળીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પ્રવાળી1પ્રવાળી2

પ્રવાળી2

વિશેષણ

 • 1

  પ્રવાલી; પ્રવાલનું કે તેના જેવું.

 • 2

  ગુલાબી રંગનું.

ગુજરાતી માં પ્રવાળીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પ્રવાળી1પ્રવાળી2

પ્રવાળી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પરવાળાંની ડાંખળી.

ગુજરાતી માં પ્રવાળીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પ્રવાળી1પ્રવાળી2

પ્રવાળી

વિશેષણ

 • 1

  પ્રવાલનું કે તેના જેવું.

 • 2

  ગુલાબી રંગનું.