ગુજરાતી

માં ફુફવાટો મારવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફુફવાટો મારવો1ફૂંફવાટો મારવો2

ફુફવાટો મારવો1

  • 1

    જોરથી ફૂંફૂં કરવું.

  • 2

    ગુસ્સાથી બોલવું.

ગુજરાતી

માં ફુફવાટો મારવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફુફવાટો મારવો1ફૂંફવાટો મારવો2

ફૂંફવાટો મારવો2

  • 1

    ફૂં એમ અવાજ કરવો.