ગુજરાતી

માં ફૂલ પડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફૂલ પડવું1ફૂલું પડવું2

ફૂલ પડવું1

  • 1

    આંખની કીકીમાં ધોળો ડાઘ પડવો-એ જાતનો રોગ થવો.

ગુજરાતી

માં ફૂલ પડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફૂલ પડવું1ફૂલું પડવું2

ફૂલું પડવું2

  • 1

    આંખનો એક રોગ થવો.