ફળ બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફળ બેસવું

  • 1

    ઝાડ ઉપરથી ફળ થવું.

ફળ બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફળ બેસવું

  • 1

    વનસ્પતિને ફળ થવું.