ગુજરાતી

માં ફળ બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફળ બેસવું1ફળ બેસવું2

ફળ બેસવું1

  • 1

    ઝાડ ઉપરથી ફળ થવું.

ગુજરાતી

માં ફળ બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફળ બેસવું1ફળ બેસવું2

ફળ બેસવું2

  • 1

    વનસ્પતિને ફળ થવું.