ફાટી પડયો ! ફાટી મૂઓ ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાટી પડયો ! ફાટી મૂઓ !

  • 1

    દુષ્ટ; એકદમ મરવાને યોગ્ય (સ્ત્રીઓના મોઢાની એક ગાળ).