બગલમાં ઘાલી ઊડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બગલમાં ઘાલી ઊડી જવું

  • 1

    છેતરીને સટકી જવું; ધૂતી જવું.