બડવો ઉઠાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બડવો ઉઠાડવો

  • 1

    જનોઈ પહેરાવ્યા પછી ગુરુઘેર અભ્યાસ માટે જવાનો દેખાવ કરવાની વિધિમાં કરાતી ક્રિયાઓ.