બુદ્ધિપ્રામાણ્યવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુદ્ધિપ્રામાણ્યવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    બુદ્ધિપ્રામાણ્યવાદમાં માનનાર.