બ્રહ્મસૂત્રની ગાંઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મસૂત્રની ગાંઠ

  • 1

    લગ્ને કે નસીબે બાંધેલી મજબૂત ગાંઠ.