બ્રહ્માંડમાં ચઢી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્માંડમાં ચઢી જવું

  • 1

    પાણી વગેરે પીતાં તે અંતરિક્ષમાં ચડી જવું.