ગુજરાતી માં બાઘડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બાઘડ1બાઘડ2

બાઘડું1

વિશેષણ

 • 1

  બાઘું; મૂઢ; ગતાગમ વિનાનું.

 • 2

  બિહામણું.

ગુજરાતી માં બાઘડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બાઘડ1બાઘડ2

બાઘડ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કંસારી જેવું એક જીવડું.

ગુજરાતી માં બાઘડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બાઘડ1બાઘડ2

બાઘડ

વિશેષણ

 • 1

  બાઘડું; મૂઢ; ગતાગમ વિનાનું.

 • 2

  બિહામણું.

ગુજરાતી માં બાઘડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બાઘડ1બાઘડ2

બાઘડ

વિશેષણ

 • 1

  બાઘું; મૂઢ; ગતાગમ વિનાનું.

 • 2

  બિહામણું.