બાંધ્યો પગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાંધ્યો પગ

  • 1

    એક જગાએ લાંબો વખત સ્થિર રહેવું તે.