બાંધી મૂઠી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાંધી મૂઠી

  • 1

    સચવાઈ રહેલો ભાર-વક્કર.

બાંધી મૂઠી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાંધી મૂઠી

  • 1

    જેનો ભેદ બહાર ન પડી ગયો હોય એવું જે તે; મોઘમ રાખેલું.

  • 2

    જળવાઈ રહેલો વક્કર-પ્રતિષ્ઠા.