ગુજરાતી

માં બાંધી મૂઠીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બાંધી મૂઠી1બાંધી મૂઠી2

બાંધી મૂઠી1

  • 1

    સચવાઈ રહેલો ભાર-વક્કર.

ગુજરાતી

માં બાંધી મૂઠીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બાંધી મૂઠી1બાંધી મૂઠી2

બાંધી મૂઠી2

  • 1

    જેનો ભેદ બહાર ન પડી ગયો હોય એવું જે તે; મોઘમ રાખેલું.

  • 2

    જળવાઈ રહેલો વક્કર-પ્રતિષ્ઠા.